← Tilbake til Om oss

Ofte stilte spørsmål

Nedenfor finner du svar på ofte stilte spørsmål.

Hvis du ikke finner svaret nedenfor er du velkommen til å kontakte oss her

 • Et verdipapirfond kan beskrives som investering der mange sparere har gått sammen om å plassere sine midler i aksje- og/eller rentemarkedet i fellesskap. Fondet er en egen juridisk enhet som eies av andelseierne, og har en eksklusiv forvaltningsavtale med forvaltningsselskapet. Ideen med et fond er at enkeltpersoner kan gå sammen for å delta i verdipapirmarkedet, og gjennom fondet diversifisere sine investeringer (det vil si etablere en bredt sammensatt portefølje). Et fond sprer sine investeringer på mange forskjellig selskaper. Forvalterteamet i Fondsfinans Kapitalforvaltning følger effektivt og disiplinert opp alle investeringer på vegne av våre kunder. Man reduserer dermed risikoen for å gjøre en feilinvestering og blir mindre avhengig av hvordan ett enkelt selskap utvikler seg.

  For å sikre at den enkelte andelseiers midler forvaltes forsvarlig, er et fonds virksomhet regulert av myndighetene gjennom lov om verdipapirfond. Verdipapirfondloven fastsetter visse overordnede krav til hvordan et fonds portefølje skal settes sammen for å sikre diversifisering av fondets plasseringer. Som eksempel må et aksjefond investere i minst 16 forskjellige aksjeselskaper, og fondets plasseringer i ett selskap kan maksimalt utgjøre 10 prosent av markedsverdien i ett og samme verdipapirfond (UCITS fond), såfremt Finanstilsynet ikke har innvilget unntak fra denne hovedregelen i loven. Et aksjefond skal etter regelverket plassere minimum 80 % av kapitalen i aksjer, og inndeles i undergrupper avhengig av hva slags aksjer fondene investerer i. Dette skaper oversikt, og gjør det enkelt å sammenligne resultatene mellom relativt like fond.

  Rentefond plasserer i hovedsak i rentebærende verdipapirer.
  Kombinasjonsfond er en blanding av aksje- og rentefond.

 • Det er mange gode grunner til å velge aksjefond når du skal plassere sparepengene dine:

  • Profesjonell forvaltning
  • Risikospredning
  • Meravkastning
  • Utsatt skatt
  • Kostnadseffektivt
  • Godt regulert og trygg plasseringsform
  • Enkelt å eie fondsandeler
 • Først tegner du et engangsbeløp i det fond du ønsker å investere i. Deretter kan du sette opp en spareavtale der et fast sparebeløp trekkes fra din bankkonto og investeres i fondet med valgt hyppighet (vanligst er månedlig trekk). Det er ulik anbefalt plasseringshorisont i ulike fond. Som oftest mellom 1 til 5 år avhengig av hvilken risikoprofil fondet har.

  For mange vil en spareavtale være en fornuftig måte å spare på. Da trenger man ikke å bruke tid på å vurdere når man skal investere. Midlene dine fases inn over lang tid.

  Ta kontakt med oss på 23 11 30 00 eller fondsinvestor@fondsfinans.no for mer informasjon.

 • Det tar normalt mellom 2-3 bankdager til pengene er på din konto etter at vi har mottatt komplett innløsninganmodning.

 • Nei, ved å spare i fond trenger du ikke tenke på dette – det vil være oss som forvaltningsselskap som jobber for at dine sparepenger skal være best investert til enhver tid. Vi gjører helt enkelt den jobben for deg.

 • Ja,
  Det er en minstetegning på NOK 10.000 i alle våre fond (NOK 100.000 i Fondsfinans High Yield).

 • Din beholdning finner du på VPS Investortjenester. Følg «Min portefølje»-linken øverst til høyre på hjemmesiden.
  Har du en kode er det bare å logge seg på. Ellers kan du logge deg på med Bank-ID.

  Hvis du representerer et selskap, ta kontakt med oss på 23 11 30 00 eller fondsinvestor@fondsfinans.no, så skal vi hjelpe deg med å gi tilgang til selskapets beholdninger.

 • Verdipapirsentralen (VPS) sender ut årsoppgaven. Du finner årsoppgaven i VPS Investortjenester ved å logge deg på via din kontoførers hjemmeside.
  Hvis du har VPS konto hos Fondsfinans Kapitalforvaltning eller Fondsfinans og har problem med å logge inn, ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

 • Å «time» markedet er svært vanskelig. Fordelen med å ha en spareavtale som tikker og går gjør at du over tid vil utligne deler av «timing»-momentet.

  Er du usikker når du skal gå inn i et fond mht. «timing»? Da kan du dele opp investeringen på ulike tegningstidspunkt. Da sprer du også risikoen.

 • Fondsfinans Kapitalforvaltning har utarbeidet tre ulike forslag på porteføljer for investering i våre fond. Disse porteføljene; Forsiktig, Balansert og Offensiv har ulike risiko og avkastningspotensial. Les mer om dette på “Anbefalte porteføljer” under Våre fond.

 • Skatteregler for 2017
  Med virkning fra 1. januar 2016 ble det skattemessige skillet mellom aksjefond og rentefond opphevet slik at alle verdipapirfond ved utdeling fra fondet gis fradrag for den delen av utdelingen som skattlegges som renteinntekter hos andelseieren.

  For andelseieren vil beskatningen avhenge av aksjeandelen i fondet, det vil si hvor stor del av fondets midler som er plassert i aksjer. Ved realisasjon legges gjennomsnittet av aksjeandelen i ervervsåret og salgsåret til grunn. Dersom aksjeandelen er mer enn 80 prosent beskattes all avkastning som aksjeinntekt. Er aksjeandelen mindre enn 20 prosent beskattes all avkastning som renteinntekt. Dersom aksjeandelen er mellom 20 og 80 prosent fordeles avkastningen forholdsmessig i en aksje- og rentedel og beskattes som henholdsvis aksjeinntekt og renteinntekt.

  Stortinget har besluttet å innføre en ny ordning med aksjesparekonto for børsnoterte aksjer og aksjefond (med minst 80 prosent aksjeandel) som innebærer at gevinster ikke beskattes løpende. Ordningen skal gjelde fra og med inntektsåret 2017, men detaljene i regelverket er ennå ikke fastsatt. Det vil bli gitt adgang til at den enkelte i inntektsåret 2017 kan overføre aksjer og aksjefond til den nye ordningen uten at det utløser skatt.

  Skatteregler for andelseiere

  Beskatning av aksjeinntekt for personlige andelseiere:

  •Personlige andelseiere er omfattet av aksjonærmodellen. Avkastningen beskattes først når andelene selges (realisasjon) eller hvis fondet deler ut utbytte. Aksjonærmodellen innebærer at aksjeinntekter som overstiger et skjermingsfradrag multipliseres med en oppjusteringsfaktor på 1,24 før de legges til alminnelig inntekt. Andelseier må dermed betale 29,76 prosent skatt på den delen av avkastningen som overstiger skjermingsrenten. Årlig avkastning opp til skjermingsrenten er skattefri. Skjermingsrenten skal tilsvare årsgjennomsnittet av effektiv rente på tre måneders statskasseveksler tillagt 0,5 prosentpoeng. Skjermingsrenten nedjusteres med skattesatsen på alminnelig inntekt. Skjermingsrenten for det enkelte inntektsår baseres på årsgjennomsnittet for det aktuelle inntektsåret og blir derfor først fastsatt tidlig i det påfølgende året.

  •Realisert kurstap på andelene er fradragsberettiget etter samme skattesats, dvs. 29,76 prosent. Det gis kun fradrag for skjermingsfradrag inntil skattepliktig gevinst er lik null. Ved realisering av kurstap vil ubenyttet skjermingsfradrag falle bort. Tap som skyldes selve skjermingsfradraget er ikke fradragsberettiget.

  Beskatning av aksjeinntekt for andelseiere som er aksjeselskaper:

  •Aksjeselskap er omfattet av fritaksmetoden og er således fritatt for beskatning av realisert kursgevinst. Tilsvarende er det heller ikke fradragsrett for realisert tap. Dersom fondet deler ut utbytte skal 3 prosent av dette inntektsføres som skattepliktig inntekt.

   Beskatning av renteinntekt:

  •Renteinntekter beskattes som alminnelig inntekt med 24 prosent. Beskatningen skjer ved realisasjon og i forbindelse med utdeling fra fondet. Utdelinger skyldes at fondet gis fradrag for den delen av utdelingen som beskattes som renteinntekt på andelseiers hånd, slik at skatteplikten overføres fra fond til andelseier.
  •Urealiserte kurstap på rentebærende verdipapirer som fondet har investert i, er fradragsberettiget for andelseieren med samme prosentsats, dvs. 24 prosent, når han realiserer sine andeler.

  Formuesbeskatning:

  •Andel i verdipapirfond verdsettes ligningsmessig til andelsverdien 1. januar i ligningsåret.
  •Aksjeandelen i verdipapirfond gis en verdsettelsesrabatt på 10 %. Dersom aksjeandelen i fondet er over 80 prosent verdsettes fondet ligningsmessig til 90 prosent av andelsverdien. Er aksjeandelen under 20 prosent gis det ingen verdsettelsesrabatt.
  •Aksjeselskap er fritatt forformueskatt, og er således ikke omfattet av verdsettelsesrabatten.

  Skatteregler for verdipapirfond
  Verdipapirfond er egne skattesubjekter og er skattepliktig for det meste av sine inntekter – men med visse unntak.

  •Verdipapirfond er omfattet av fritaksmetoden og dermed fritatt for skatteplikt på gevinst og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Verdipapirfond er også fritatt for skatteplikt på mottatt utbytte på investeringer innenfor EØS.
  •Det følger av fritaksmetoden at verdipapirfond må inntektsføre 3 prosent av mottatte utbytter på aksjeinvesteringer innenfor EØS-området.
  •Dersom et verdipapirfond kommer i skatteposisjon må fondet betale 24 prosent i skatt. Verdipapirfond gis imidlertid fradrag i inntekten for beløp utbetalt til andelseierne. Fradrag gis kun for den delen av utdelingen som skattlegges som renteinntekt hos andelseieren.
  •Verdipapirfond er fritatt for formuesskatt.

  NB: Beskatning kan påvirkes av individuelle forhold. Er du usikker på egen skattesituasjon anbefaler vi at du tar kontakt med en skatterådgiver.

 • Nei, det er ikke noen bindingstid i fondene våre. Det er normalt 2-3 bankdagers oppgjør fra det tidspunkt du ønsker å realisere dine andeler.